Stalfa Sp. z o. o.
PL/08-300 Sokołów Podlaski
ul. Oleksiaka Wichury 2

+48 25 787 38 00-02

NIP: 823-10-02-003
REGON: 710330535
KRS: 0000124105

District Court Lublin Wschód in Lublin with its seat in Świdnik, 6th Division of the National Court Register

Alior Bank S.A.
PLN account number:

46 2490 0005 0000 4530 8636 2525
EUR account number:
31 2490 0005 0000 4600 5363 5436

Office
+(48) 25 787 38 00
Marketing and Sales
Dyrektor ds. Techniczno-Handlowych
Daniel Bekiesza PL| EN
(+48) 25 5252 113
Kierownik Działu Marketingu i Sprzedaży
Iwona Śledź PL | DE
(+48) 25 5252 120
Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży
Weronika Czapska – Wycech PL | EN
(+48) 25 5252 157
Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży
Elwira Jastrzębska PL | EN | DE
(+48) 25 5252 130
Specjalista ds. Marketingu i Sprzedaży
Małgorzata Mosiej PL | EN
(+48) 25 525 2 119
Logistics and Materials Management
Kierownik Działu Logistyki i Zakupów
Hubert Zaranek
+(48) 25 525 2 122
DPO contact details
Adwokat Ewelina Gębała
695-160-641
Kierownik Utrzymania Ruchu
508-985-279 / wew.163
Dział BHP
572-497-042
×

  Aplikuj na ogłoszenie

  Dane personalne

  Plik CV

  Proszę wskazać poziom oczekiwań finansowych (kwota brutto):

  Dyspozycyjność

  Od kiedy moesz rozpocząć pracę:

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie przez Stalfę

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stalfa sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim („Administrator”, „my”), Oleksiaka Wichury 2, 08-300 Sokołów Podlaski. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można kontaktować się z nami korespondencyjnie na ww. adres bądź pod adresem e-mail iod@polimex.pl.

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

   1. w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę w celu wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z procesem rekrutacji, w tym przede wszystkim Kodeksu pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a w przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, podstawą prawną przetwarzania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

   2. w celu prowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa ani przez Administratora, a także dla przyszłej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 9 ust. 2 lit. a RODO);

   3. w celu weryfikacji posiadanych przez Panią/Pana kwalifikacji i umiejętności oraz ustalenia warunków współpracy, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest weryfikacja kandydatów do pracy/współpracy oraz określenie jej warunków, jak również przekazywanie danych wewnątrz Grupy Kapitałowej Polimex Mostostal;

   4. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora, podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia rekrutacji, a jeżeli mamy Pani/Pana zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji, do czasu, kiedy będą przydatne. W obu przypadkach dane będziemy usuwać nie później po upływie pół roku od ich zebrania, a w każdym razie najdłużej do cofnięcia przez Panią/Pana zgody.

  4. Pani/Pana dane możemy udostępniać:

   1. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, jeśli takie podmioty/organy zgłoszą żądanie udzielenia informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

   2. podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe, tj. firmom świadczącym na naszą rzecz  określone usługi, z których wykonaniem wiąże się przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, np. podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, czy spółkom z GK PxM w celach administracyjnych.

  5. Korzystając z przysługujących Pani/Panu praw w zakresie przetwarzania danych osobowych, może Pani/Pan kierować do nas następujące żądania: (i) dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii; (ii) poprawienia danych osobowych; (iii) uwzględnienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; (iv) usunięcia danych osobowych; (v) ograniczenia ich przetwarzania; (vi) przeniesienia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje jedynie do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody.

  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały wyłącznie zautomatyzowanemu przetwarzaniu.

  7. W każdej chwili może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych udzieloną w jednej lub kilku celach. Cofnięcie przez Panią/Pana zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do chwili cofnięcia zgody.

  8. W przypadkach, w których przetwarzanie przez nas Pani/Pana danych osobowych naruszałoby przepisy RODO, ma Pani/pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.

  9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym art. 221 Kodeksu pracy jest wymagane – w przypadku preferowania przez kandydata zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę – przez przepisy prawa, w tym przez Kodeks pracy. W przypadku preferowania zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną – przez Administratora. Podanie przez Panią/Pana tych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkować brakiem możliwości udziału w rekrutacji. Jednocześnie zapewniamy, że niepodanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż konieczne do celu przeprowadzenia rekrutacji, nie będzie stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.

  pokaż więcej

  pokaż mniej

  ×

   Quotation Form

   oferty@stalfa.pl

   The administrator of personal data is Stalfa sp. z o.o. with headquarters in Sokołów Podlaski, ul. Oleksiaka Wichury 2, 08-300 Sokołów Podlaski. Personal data of individuals contacting us will be processed for the purpose of identifying the contacting person and handling the inquiry. More information about personal data processing is available in the Website Privacy Policy. We encourage you to review this information before submitting an inquiry to us.

   Press CTRL to zoom in
   Use two fingers to move the map
   Your choice regarding cookies on this website

   Stalfa.com.pl cookies do not store confidential information, such as name and address. In order to restrict, block or delete cookies from this website, use a web browser. Since each browser is different, you can learn how to change your cookie preferences in the “Help” menu of your browser.

    

   Detailed information is available in the Privacy policy.

   ×

    Formularz ofertowy

    oferty@stalfa.pl

    Administratorem danych osobowych jest Stalfa sp. z o.o. z siedzibą w Sokołowie Podlaskim, ul. Oleksiaka Wichury 2, 08-300 Sokołów Podlaski. Dane osobowe osób kontaktujących się z nami będą przetwarzane w celu identyfikacji kontaktującego się oraz obsługi zapytania. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych dostępnych jest w Polityce strony internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami przed wysłaniem do nas zapytania.

    ×

     Quotation Form

     oferty@stalfa.pl

     The administrator of personal data is Stalfa sp. z o.o. with headquarters in Sokołów Podlaski, ul. Oleksiaka Wichury 2, 08-300 Sokołów Podlaski. Personal data of individuals contacting us will be processed for the purpose of identifying the contacting person and handling the inquiry. More information about personal data processing is available in the Website Privacy Policy. We encourage you to review this information before submitting an inquiry to us.

     ×

      Angebotsformular

      oferty@stalfa.pl

      Die Verantwortliche für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist Stalfa sp. z o.o. mit Sitz in Sokołów Podlaski, ul. Oleksiaka Wichury 2, 08-300 Sokołów Podlaski. Die personenbezogenen Daten der Kontaktpersonen werden zur Identifizierung des Kontakts und zur Bearbeitung der Anfrage verarbeitet. Weitere Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden Sie in der Datenschutzrichtlinie der Website. Wir laden Sie ein, sich vor dem Versenden Ihrer Anfrage mit diesen Informationen vertraut zu machen.